|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
                                     CONSILIUL  JUDEŢEAN                                     
HOTĂRÂRE
 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare
a Consiliului Judeţean Neamţ
 
Consiliul judetean Neamt;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 464/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;
Văzând raportul de specialitate  nr. 464/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
 
 PREŞEDINTE
 Ionel ARSENE
 
 
 
 
                               CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                          Daniela SOROCEANU
 
 
Piatra Neamţ
Nr.8
Din 31 ianuarie 2017

 Anexe

  • anexa la HCJ nr. 8.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro