|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                             
HOTĂRÂRE
 
privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Neamţ
 
 Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 730/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 730/2017 al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi ale art.113 alin. (2) - (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 153/2016 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice acestei funcţii, în sensul eliminării  din cadrul anexei la această hotărâre, din Cap. I.2  „Criterii specifice”, a lit. d – „vechime în funcţii publice de minim 2 ani”.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
                                                            CONTRASEMNEAZĂ:
                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                    Daniela SOROCEANU
 
Piatra Neamţ
Nr.7
Din 17 ianuarie 2017
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro