|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
  CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                             
HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Examinând expunerea de motive nr. 677/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 677/2017 al Serviciului programe europene, al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:
Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului de interes judeţean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamţ-Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icuşeşti – limită judeţul Bacău”, ce va fi finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în valoare totală de 144.480,162 mii lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 138.983,525 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.2:  Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară.
(2) Serviciul programe europene şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
 
       Contrasemnează:
                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                              Daniela SOROCEANU
 
 
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr.6
Din 17 ianuarie 2017
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro