|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                              
HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean
 
      Consiliul Judeţean Neamţ;
      Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 622/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr.622/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1), lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă modificarea art.2 al contractului-cadru de reprezentare - anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:
„Art.2: Reprezentatul, ca actionar/asociat la societate dă mandat reprezentantului de a exercita pentru el şi în numele său, drepturile şi obligaţiile  actionarului/asociatului prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul societăţii şi prevederile prezentului contract.
      Reprezentantul va exercita,  în baza unui mandat special, prealabil şi expres, următoarele atribuţii:
a.   să hotărască asupra prelungirii duratei de funcţionare a societăţii;
b.   să aprobe schimbarea formei juridice a societăţii comerciale;
c.   să aprobe mutarea sediului societăţii;
d.   să aprobe fuziunea, divizarea, lichidarea sau dizolvarea anticipată a societăţii comerciale;
e.   să aprobe schimbarea obiectului principal de activitate;
f.    să aprobe majorarea/diminuarea capitalului social;
g.   să aprobe emisiunea de obligaţiuni.”.
 
Art.2: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile necesare încheierii actelor adiţionale la contractele de reprezentare.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                             Daniela SOROCEANU
 
 
  
 
 
Piatra Neamţ
Nr.5
Din 17 ianuarie 2017
 
 
 
 
 
 
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro