|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN
                                                                                                                                              
           
HOTĂRÂRE
 
privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune
 a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 3, judeţul Neamţ”
 
     Consiliul Judeţean Neamţ;
       Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 199/2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, judeţul Neamţ;
        Examinând expunerea de motive nr. 402/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
       Văzând raportul de specialitate comun nr.402/2017 al Serviciului Unitatea de implementare a proiectelor şi al Direcţiei de management, adresa nr. 681/2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă atribuirea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 3, judeţul Neamţ”, către Asocierea Societatea Comercială ROSSAL S.R.L. (lider de asociere) şi Societatea Comercială DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (asociat), ofertant declarat câştigător, ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică.
Art.2: Se aprobă încheierea contractului ”Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 3, judeţul Neamţ”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă redevenţa şi tarifele aferente serviciilor prestate de operator, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ să voteze, în numele Judeţului Neamţ, aprobarea atribuirii şi încheierii contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 3, judeţul Neamţ”, în forma aprobată potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.5: Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană şi reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
 
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
 
 
           Contrasemnează:
                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                                   Daniela SOROCEANU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr.3
Din 17 ianuarie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexe

  • anexa hot. nr. 3.pdf
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro