|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                    
HOTĂRÂRE
 
privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016;
Examinând expunerea de motive nr. 444/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”;
Văzând raportul de specialitate nr. 444/2017 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” să exercite, în numele şi pe seama Judeţului Neamţ, atribuţiile ce revin acestuia în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
                                                                   
 
  CONTRASEMNEAZĂ:
                                SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                                         Daniela SOROCEANU
 
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr.20
Din 31 ianuarie 2017
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro