|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
 
HOTĂRÂRE
 
privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ
 
 
  Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.618/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
    Văzând raportul de specialitate nr. 618/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
        În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 10.000.000 lei, provenită din excedentul bugetului local al Judeţului Neamţ pe anul 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2017.
Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 5.000.000 lei, provenită din excedentul bugetului local al Judeţului Neamţ pe anul 2016, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare pe anul 2017.
 Art.3: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
   Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
        Contrasemnează:
                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                          Daniela SOROCEANU
 
 
Piatra Neamţ
Nr. 2
Din 17 ianuarie 2017
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro