|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                
HOTĂRÂRE
 
privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe
aflate în patrimoniul Judeţului Neamţ
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.554/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 554/2017 al Direcţiei de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunului având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune şi demolarea  bunului de la art. 1 de către administratorul acestuia, respectiv Consiliul Judeţean Neamţ.
Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Direcţia de Management  prin Serviciul Patrimoniu, Direcţia Investiţii, Transporturi şi Infrastructură Judeţeană şi Direcţia Generală Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
                                                                   
 
CONTRASEMNEAZĂ:
                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                                    Daniela SOROCEANU
Piatra Neamţ
Nr.19
Din 31 ianuarie 2017

 Anexe

  • anexa la HCJ nr. 19.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro