|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                       
HOTĂRÂRE
 
pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Judeţului Neamţ
 
 Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.959/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 959/2017 al Direcţiei de management, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, art. 97 şi ale art.123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1:  Se aprobă înscrierea în inventarul domeniului privat al Judeţului Neamţ a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Se aprobă darea în administrarea simplă a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ a bunurilor prevăzute la art.1.
(2) Administratorul prevăzut la alin.(1) va beneficia de dreptul de utilizare a bunurilor, conform destinaţiei acestora.
Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
 Ionel ARSENE
 
 
 
 
                            CONTRASEMNEAZĂ:
                             SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                                            Daniela SOROCEANU
 
 
Piatra Neamţ
Nr.18
Din 31 ianuarie 2017

 Anexe

  • anexa la HCJ nr. 18.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro