|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                       
HOTĂRÂRE
 
privind participarea Consiliului Judeţean Neamţ la Târgul de Turism al României din perioada 16-19 februarie 2017
 
          Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr.911/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 911/2017 al Serviciului Turism şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4 şi 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Neamţ la Târgul de Turism al României ce urmează a se desfăşura în perioada 16-19 februarie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Serviciul Turism va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
 Ionel ARSENE
     
                                               
 
 
                                                            CONTRASEMNEAZĂ:
                           SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                       Daniela SOROCEANU
 
Piatra Neamţ
Nr.17
Din 31 ianuarie 2017

 Anexe

  • anexa la HCJ nr. 17.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro