|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                
HOTĂRÂRE
 
privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 1.052/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.  42.672, 43.518 şi 47.987/2016 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr.  1.052/2017 al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Hotărârea nr.67/2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, avizele nr. 11.662/ANPD/2016 şi 11.894/ANPD/2016 ale Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.2, lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, urmând ca în cadrul acestuia să funcţioneze următoarele servicii sociale:
-        Centrul de Îngrijire şi Asistenţă;
-        Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică;
-        Locuinţa Protejată ”Acasă” Trifeşti.
Art.2: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 februarie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, orice dispoziţie contrară.
Art.4: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu
Handicap Roman şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
 
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
                                                                CONTRASEMNEAZĂ:
                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                         Daniela SOROCEANU
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr.15
Din 31 ianuarie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexe

  • anexa la HCJ nr. 15.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro