|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN
                                                                                                                                   
           
HOTĂRÂRE
 
privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
 
     Consiliul Judeţean Neamţ;
       Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 3/2017 privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 3, judeţul Neamţ”;
        Examinând expunerea de motive nr. 1.118/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
       Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.118/2017 al Serviciului unitatea de implementare a proiectelor şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
                Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: (1) Pe data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunurilor între Judeţul Neamţ şi operatorul Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L Roman (lider) şi S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (asociat), care va asigura serviciul de salubrizare pentru Zona 3 a Judeţului Neamţ, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, asupra bunurilor proprietatea Judeţului Neamţ, aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu o valoare totală de 7.438.599,77 lei ( inclusiv T.V.A.), cu datele de identificare prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La aceeaşi dată, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea unităţilor administrativ-teritoriale din Zona 3 asupra platformelor de colectare a deşeurilor proprietatea Judeţului Neamţ, aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu o valoare totală de 1.514.760,06 lei ( inclusiv T.V.A.), cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, Serviciul unitatea de implementare a proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi unităţile administrativ-teritoriale din Zona 3 vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin întocmirea documentaţiei de predare-primire a bunurilor.
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, următoarele acte administrative:
-        Art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ, în sensul diminuării numărului de bucăţi şi a valorii cu bunurile pentru care se revocă darea în administrare;
-        Anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 123/2015 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri aflate în proprietatea Judeţului Neamţ;
-        Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.242/2015 privind darea în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”;
-        Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.213/2016 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
 
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                                    Daniela SOROCEANU
 
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr.14
Din 31 ianuarie 2017
 
 
 
 
 
 

 Anexe

  • anexa la HCJ nr. 14.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro