|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

                                                                                    ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
                                                       CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                         

 

 

HOTĂRÂRE

 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ
 
  Consiliul Judeţean Neamţ;
            Având în vedere prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  Examinând expunerea de motive nr. 624/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 72/2017 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 624/2017 al Direcţiei de Management şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, Hotărârea nr. 29/2016 a Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 39/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                        Daniela SOROCEANU
 
Piatra Neamţ
Nr.13
Din 31 ianuarie  2017

 Anexe

  • anexa la HCJ nr. 13.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro