|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                          
HOTĂRÂRE
 
privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 Examinând expunerea de motive nr. 556/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. P.15.738 şi nr.P.16.279/2016 ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 556/2017 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (4), lit. ”a”, art. 97 şi ale art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind realizarea unor lucrări de construire – reabilitare termică, de către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, la imobilul proprietatea Judeţului Neamţ, situat în municipiul Piatra Neamţ, str.Lt.Drăghescu nr.4B (sediul CAS Neamţ).
Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea executării lucrărilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.
Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
                                                        CONTRASEMNEAZĂ:
                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                        Daniela SOROCEANU
 
Piatra Neamţ
Nr.10
Din 31 ianuarie 2017
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro