|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                               
HOTĂRÂRE
 
privind validarea majorării bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016
 
         Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 612/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 612/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. 46.291/2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se validează majorarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2016, astfel cum a fost aceasta aprobată prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr. 679/28.12.2016, în sensul suplimentării bugetului cu suma de 22.770 mii lei, după cum urmează:
1.     La partea de venituri, secţiunea de funcţionare, la Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 cu suma de 22.770 mii lei.
2.     La partea de cheltuieli, secţiunea de dezvoltare, la capitolul bugetar 68.02              ”Asigurări şi asistenţă socială”, astfel:
-        La subcapitolul 68.02.04 ” Asistenţă acordată persoanelor în vârstă”, la cheltuieli de capital, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 71.01.01 ”Construcţii”  cu suma de 11.770 mii lei;
-        La subcapitolul 68.02.05 ” Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi”, paragraful 68.02.05.02 ”Asistenţă socială în caz de invaliditate”, la cheltuieli de capital, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 71.01.01 ”Construcţii”  cu suma de 11.000 mii lei.
Art.2: Se validează suplimentarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016, la capitolul bugetar 68.02 ”Asigurări şi asistenţă socială”, cu suma de 22.770 mii lei, prin introducerea a două poziţii la pct. B ”Lucrări noi”, astfel:
1.     Construire corp nou  Pavilion central – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni – 11.000 mii lei;
2.     Construire clădire  - Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman – 11.770 mii lei.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
 
 
 
PREŞEDINTE
 Ionel ARSENE
 
 
                       Contrasemnează:
                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                                      Daniela SOROCEANU
 
 
 
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr. 1
Din 17 ianuarie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro