Se începe căutarea
Prezentare
Persoane adulte
Protectia copilului
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI NEAMŢ > Serviciul de evaluare persoane adulte

 

 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

Atribuţii

ü efectuează evaluarea / reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

ü întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

ü recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane,

ü face propuneri pentru programul individual de reabilitare şi integrare socială şi privind orientarea profesională;

ü recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;

Beneficiari

ü     persoane cu diverse afecţiuni care solicită evaluare în vederea încadrării în grad de handicap conform criteriilor medico-psihosociale;

ü     persoane care se prezintă pentru reevaluarea la termen a unui certificat cu termen de revizuire.

Precizare: persoanele care au un certificat cu termen de valabilitate  6 / 12 luni au obligaţia de a depune dosarul pentru revizuire cu 30 zile înainte de expirarea certificatului;

ü     persoane care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil şi care solicită reevaluarea acestuia urmare a modificărilor apărute în starea de sănătate.

Precizare:  solicitanţii vor depune o declaraţie personală sau prin reprezentantul legal, prin care îşi asumă responsabilitatea reevaluării în baza documentelor de dată prezentă şi criteriilor actuale;

ü     persoane care deţin un certificat de handicap valabil pentru care DGASPC sau altă instituţie abilitată în domeniu solicită reevaluare.

Etape pentru obţinerea unui certificate de încadrare în grad de handicap:

1. Depunerea dosarului prin care se solicită evaluarea

Unde se depune:

ü     la sediul DGASPC Neamţ – Piatra Neamţ, str. Al. Cel Bun nr. 11 (birou 35)

·        luni – joi orele 8,30 – 13,00;

telefon: 0733.012.137

ü     la unul din punctele de lucru ale DGASPC Neamţ situate în:

§        Roman, str. Panaite Donici nr. 5 (în clădirea Complexului de servicii „Romaniţa”) telefon: 0734.992.216

§        Târgu Neamţ, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 (Primăria Tg. Neamţ) – telefon: 0734.992.208

§        Poiana Teiului (Primăria Comunei Poiana Teiului) – telefon: 0734.992.208

ü     la primăria de domiciliu, care are obligaţia legală de a înregistra şi transmite dosarul de evaluare în termen de 5 zile lucrătoare;

Cine depune dosarul:

ü     beneficiarul;

ü     un reprezentant sau aparţinător al beneficiarului;

ü     un reprezentant al organizaţiei neguvernamentale din care face parte beneficiarul;

ü     un reprezentant al primăriei de domiciliu sau altor instituţii cu activitate în domeniul social.

Precizare: în situaţia în care solicitantul este reprezentat se vor consemna datele reprezentantului pe cererea de evaluare şi acesta îşi va asuma responsabilitatea transmiterii informaţiilor către beneficiar.

 Ce conţine dosarul:

ü     Cererea de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap;

ü     Scrisoare medicală tip emisă de medicul de familie (original) – numai la prima prezentare în cadrul serviciului sau în situaţia în care se solicită evaluare la domiciliu;

ü     Referat(e) tip cu starea prezentă de sănătate de la medici specialişti – pentru fiecare dintre afecţiunile pentru care persoana solicită evaluare  (original);

ü     Anchetă socială (original) tip efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

ü     Buletin/carte de identitate  - copie;

ü     Pentru pensionari: talon recent de pensie (copie) şi decizie de pensionare pentru incapacitate de muncă (copie);

ü     Documente care să ateste statutul socio-profesional actual dacă este cazul: adeverinţă de salariat, adeverinţă elev/student;

ü     Documente medicale care să susţină data ivirii deficienţei şi evoluţia bolii (copie);

ü     Alte documente solicitate de către specialiştii din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap sau Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

ü     Examen psihologic – pentru persoanele cu afecţiuni mentale şi psihice (original).

Precizare: Dosarele incomplete (fără documentele minime prevăzute de lege) nu vor fi înregistrate şi programate pentru evaluare.

Programarea pentru evaluare:

ü     La depunerea dosarului în Serviciul de Evaluare Complexă, solicitantul / reprezentantul acestuia primeşte numărul de înregistrare însoţit de programarea la evaluare.

Pentru persoanele care transmit dosarul prin corespondenţă, programarea va fi expediată la adresa de la care s-a primit dosarul, împreună  cu orice alte informaţii.

ü     Programarea la evaluare se va realiza în termen de maxim 45 zile de la înregistrare, funcţie de diagnosticul principal şi de programul orar stabilit în serviciu, pentru a nu depăşi termenul legal de  maxim 60 zile până la înaintarea dosarului către Comisie;

ü     Pentru persoanele care solicită reevaluare cu 30 zile înainte de data expirării certificatului de handicap anterior, programarea se va realiza în termen de 10/15 zile de la data depunerii dosarului complet.

ü     Pentru persoanele nedeplasabile, aspect confirmat explicit de către medicul de familie în scrisoarea medicală precum şi de ancheta socială emisă de primăria de domiciliu/reşedinţă, se va elibera un fluturaş cu data înregistrării cererii şi confirmarea programării pentru evaluare la domiciliu, după aprobarea de către şeful de serviciu.

Precizare: Traseul de evaluare la domiciliu pentru săptămâna următoare se stabileşte la sfârşitul săptămânii de lucru în funcţie de data depunerii dosarelor şi termenele de revizuire a certificatelor, având în atenţie numărul de dosare depuse pentru zona respectivă.

ü     Persoanele vor putea fi reprogramate la cererea acestora, inclusiv pentru evaluare la domiciliu dacă situaţia persoanei s-a modificat, aspect consemnat de documentele precizate anterior. 

 

2. Evaluarea complexă realizată de echipa de specialişti din cadrul SEC:

-  LA SEDIUL INSTITUŢIEI, conform programării – pentru toate persoanele care se pot deplasa, cu sau fără sprijin, cu sau fără utilizarea unor mijloace de suport (cârje, bastoane, cadru, fotoliu rulant)

ü     Persoanele se vor prezenta la evaluare la data şi ora la care au fost programate, funcţie de afecţiunea principală;

ü     Domeniile pentru care se realizează evaluarea sunt:

-         Evaluare medicală – asigurată de medici specialişti;

-         Evaluare socială – asigurată de 3 asistenţi sociali, respectiv 1 sociolog;

-         Evaluare psihologică – asigurată de 4 psihologi;

-         Evaluare educaţională şi vocaţională – realizată de specialistul desemnat ca responsabil de caz (psiholog, asistent social/sociolog);

-         Evaluarea abilităţilor şi gradului de dependenţă – asigurată de responsabilul de caz.

 

- LA DOMICILIU

ü     Evaluarea la domiciliu se realizează în situaţia în care scrisoarea medicală şi ancheta socială justifică faptul că persoana este netransportabilă.

ü     Nu se realizează evaluare la domiciliu pentru persoanele care refuză să se prezinte la evaluare în cadrul serviciului.

 

3.   Predarea dosarului către CEPAH pentru stabilirea încadrării/neîncadrării persoanei în grad de handicap

ü     Dosarul este predat CEPAH care emite un certificat în termen de maxim 15 zile lucrătoare;

ü     Încadrarea se face în baza dosarului instrumentat de SEC, a propunerii înaintate conform Criteriilor şi precizărilor emise de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

ü     Certificatul este trimis beneficiarului de către secretariatul CEPAH în termen de maxim 8 zile lucrătoare de la data emiterii.

Parteneri:

ü     Fundaţia Motivation România, Filiala Neamţ – în baza acordului de parteneriat încheiat cu instituţia noastră asigură suport pentru realizarea activităţii de evaluare la domiciliu prin:

-         Asigurarea deplasării echipei mixte de evaluare la domiciliul beneficiarilor;

-         Evaluare neuro-motorie şi recomandarea de mijloace asistive acolo unde este cazul;

-         Consiliere şi îndrumare pentru accesibilizarea spaţiului personal, respectiv obţinerea unor drepturi şi facilităţi.

Date de contact: Fundaţia Motivation România, Comuna Dumbrava Roşie, Str. Fluieraşului nr. 22

Reprezentant local: Daniel Humă Tel: 0744/483422; 0756/158401; 0233/212408.

Indicele calităţii serviciului:

ü     Pentru măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor raportat la calitatea serviciilor oferite, utilizăm un chestionar, pe care-l puteţi accesa şi on line.

Legislaţia aplicabilă activităţii serviciului

ü     Reglementări internaţionale

-         Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

ü     Legislaţie primară

-         Legea 448/2006 (actualizată) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-         Codul familiei (actualizat);

-         Codul de procedură civilă (actualizat).

ü     Legislaţie secundară

-         Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-         Hotărârea 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

-         Hotărârea nr. 1434 din 02/09/2004 privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenta sociala si protecţia copilului;

-         Ordinul comun al MMFES nr. 762/2007 şi MSP nr. 1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

 
     
DGASPC Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +