|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Regulamentul de acreditare a jurnalistilor la Consiliul Judetean Neamt
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Ghidul solicitantului
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Transparența veniturilor salariale
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns

Proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5

Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI DE ISTORIE ROMAN - Casa Nevruzzi” COD LMI NT-II-m-B-10660 - poziţia 385 - Lista monumentelor istorice 2015.


Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI MEMORIAL"CALISTRAT HOGAS" PIATRA NEAMT” INSCRIS IN LMI COD NT-II-m-B-10565 conform Listei monumentelor istorice din 2015


Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI DE ISTORIE BICAZ”- COD LMI NT-II-m-B-10588 conform Listei monumentelor istorice din 2015


Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PIATRA NEAMT” COD LMI NT-II-m-B-10560 conform Listei monumentelor istorice din 2015


Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI MEMORIAL"ION CREANGA" HUMULESTI” COD LMI NT-IV-m-A-10763 conform Listei monumentelor istorice din 2015


INFORMARE

privind stadiul implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în cadrul exerciţiului financiar al Uniunii Europene 2007-2013

sau din alte surse de finanţare

- Iunie 2016 -

 1. Reabilitări monumente istorice

1.1. Cetatea Neamţ

Construită de Petru Muşat (sfârşitul sec. XIV) pe un platou de unde se putea ţine sub observaţie toată Valea Moldovei, Cetatea Neamţ era pentru acele vremuri o fortăreaţă de neînvins. Impunătoarea cetate a intrat în cronici şi legende, fiind atestată documentar încă din 1395. Pentru punerea în valoare a monumentului, Consiliul Judeţean Neamţ a realizat proiectul intitulat ’’Reabilitarea Monumentului Istoric Cetatea Neamţ”, al cărui obiectiv a fost creşterea atractivităţii renumitului monument. Investiţia a cuprins lucrări de reabilitare a cetăţii, reabilitarea drumului de acces şi amenajarea parcărilor, sistematizarea verticală, amenajarea casei custodelui, lucrări de alimentare cu apă şi realizarea canalizării menajere, instalaţii interioare pentru alimentarea cu energie electrică. Termenul de implementare a fost de 18 luni şi a fost finalizat în anul 2009. Valoarea totală a proiectului a depăşit 2,4 milioane de euro, sursa de finanţare fiind Programul PHARE CES 2004.

1.2. Curtea Domnească

Întemeiată de voievodul Ştefan cel Mare între anii 1468 - 1475, Curtea Domnească cu Biserica ”Sf. Ioan” şi Turnul Clopotniţă din centrul municipiului Piatra Neamţ constituie astăzi un ansamblu istoric şi arhitectural de o valoare inestimabilă. În parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ a restaurat clădirea teatrului, a muzeului de artă şi a celui de etnografie, turnul şi beciul domnesc, prin proiectul ’’Restaurare şi punere în valoare zona istorică şi culturală - Curtea Domnească din Piatra Neamţ - prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi Ruinele zidului de incintă ale Curţii domneşti şi muzeul aferent”. Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Proiectul a cuprins şi dotări pentru clădirile restaurate, precum şi amenajarea spaţiilor verzi din zonă şi obiecte de mobilier urban. Perioada de implementare a fost 12.03.2010 - 11.07.2014, iar valoarea totală de 5,6 milioane euro.

 1. Reabilitări şi modernizări ale infrastructurii rutiere

Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii şi creşterea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi serviciilor sunt precondiţii absolut necesare pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport facilitează cooperarea interregională şi contribuie semnificativ la creşterea competitivităţii firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă. În vederea îmbunătăţirii infrastructurii de transport, Consiliul Judeţean Neamţ a obţinut finanţare pentru 3 proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, DMI 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură:

2.1. Reabilitarea şi modernizarea DJ 156A, km 43+700 - 56+640, Roznov - Girov: proiect finalizat în noiembrie 2010, cu o valoare totală de 5 mil. euro;

2.2. Reabilitarea şi modernizarea DJ 156A, km 28+000 – 40+700, Tazlău - Roznov: proiect finalizat în decembrie 2011, cu o valoare totală de 4,2 mil. euro;

2.3. Reabilitarea şi modernizarea unui tronson de 26,6 km din DJ 208G Hanu Ancuţei - Girov, proiect finalizat în octombrie 2013, cu o valoare totală de 7,5 mil. euro.

III. Reabilitări şi modernizări ale infrastructurii sociale

 1. Serviciile sociale în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sunt afectate puternic de caracteristicile dominante ale perioadei de tranziţie prin care trece toată ţara. Infrastructura precară a celor 5 centre de îngrijire şi asistenţă pe care le finanţează Consiliul Judeţean Neamţ nu au permis atingerea standardelor de calitate europene pentru persoanele cu handicap. Pentru a răspunde nevoilor sistemului social, Consiliul Judeţean Neamţ a obţinut finanţare pentru reabilitarea şi modernizarea tuturor celor 5 instituţii sociale, din Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Realizarea acestor proiecte a asigurat creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi găzduite în cadrul centrelor, prin crearea unui cadru optim de desfăşurare a activităţilor de orientare şi socializare. Proiectele au cuprins lucrări de reabilitare termică a clădirilor în scopul creşterii eficienţei energetice, extinderi în vederea asigurării confortului necesar persoanelor internate, amenajarea spaţiilor interioare, accesibilizarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, asigurarea unui număr suficient de persoane specializate pentru a asigura buna funcţionare a centrelor prin crearea de noi locuri de muncă, dotarea cu echipamente de specialitate, precum şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi a staţiilor locale de epurare.

A.1. Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni: proiectul a început în februarie 2010 şi a fost finalizat în luna iulie 2011, iar valoarea totală a fost de 600.976 euro.

A.2. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Roman: proiectul a început în martie 2010 şi a fost finalizat în luna februarie 2013, iar valoarea totală a fost de 611.927 euro.

A.3. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni: proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 32 de luni, începând cu luna martie 2010 şi finalizat în noiembrie 2012, iar valoarea totală a fost de 852 020 euro.

A.4. Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni: proiectul a început în luna februarie 2010 şi s-a finalizat la finele anului 2011, iar valoarea totală a fost de 795 653 euro.

A.5. Modernizarea pavilioanelor de cazare şi centrală termică pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ: proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 22 de luni, începând cu luna februarie a anului 2010, iar valoarea totală a fost de 856 160 euro.

 1. Analiza economico-socială din Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007 - 2013 subliniază faptul că, la nivelul Regiunii Nord-Est, în ciuda existenţei unei tradiţii pedagogice şi a unei preocupări continue şi serioase pentru instruirea generaţiei viitoare, infrastructura educaţională se confruntă cu numeroase probleme, dintre care cele mai importante sunt lipsa unor spaţii adecvate procesului de instruire, dublată de lipsa unor dotări care să ţină pasul cu nevoile mereu în schimbare ale pieţei forţei de muncă. Învăţământul special, aşa cum rezultă din analizele realizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, înregistrează în ultimii ani o scădere a dotării bazei materiale cu săli de clasă, cabinete şi laboratoare şcolare, inclusiv săli de gimnastică şi sport. Lipsa dotărilor din şcolile speciale este dublată de starea precară a infrastructurii educaţionale în ceea ce priveşte: spaţiile de învăţământ, spaţiile de cazare, cantină, utilităţi, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice (laboratoare, săli de sport, cabinete de specialitate etc).

Pentru a răspunde nevoilor de îmbunătăţire a infrastructurii educaţionale la nivelul învăţământului special, Consiliul Judeţean Neamţ a depus spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional Reginal 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, proiecte pentru toate cele 4 centre de educaţie incluzivă pe care le finanţează. Implementarea proiectelor de investiţii asigură cadrul optim de realizare a activităţilor de educare, recuperare, reabilitare, profesionalizare şi integrare socio-profesională a elevilor cu dizabilităţi, pentru ciclurile de învăţământ primar şi gimnazial, efectuându-se lucrări de reabilitare termică, de refacere a instalaţiilor interioare electrice, sanitare şi termice, de modernizare a grupurilor sanitare, de amenajare a spaţiilor interioare, lucrări de extindere a internatelor, ce permit mărirea numărului de locuri de cazare şi recompartimentarea dormitoarelor şcolilor astfel încât să fie respectate standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului cu dizabilităţi, lucrări de extindere a sălilor de sport, unde a fost cazul, creându-se în acest fel infrastructura necesară promovării educaţiei prin sport şi cultură fizică, lucrări de amenajare de spaţii de recreere şi joc în aer liber, achiziţionarea de mobilier adecvat necesităţilor şi posibilităţilor de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi şi de echipamente de specialitate.

B.1. Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Alexandru Roşca”: proiectul a fost implementat pe o perioadă de 30 de luni, începând cu august 2010 şi finalizat în februarie 2013, iar valoarea totală a acestuia a fost de 6 mil. euro.

B.2. Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman: proiectul s-a desfăşurat începând cu luna decembrie 2010 şi finalizat în mai 2013, iar valoarea totală a acestuia este de 4.026.264 euro.

B.3. Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ: proiectul s-a desfăşurat începând cu luna septembrie 2010 şi s-a finalizat în iunie 2013, iar valoarea totală a acestuia este de 3.137.850 euro.

B.4. Reabilitare şi modernizare Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare: proiectul este în implementare, cu dată de finalizare 30.06.2016, iar valoarea totală a acestuia este de 5,8 milioane euro.

 1. Consiliul Judeţean Neamţ a depus, în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, proiectul intitulat ’’Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din Strada Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”. Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea situaţiei persoanelor în vârstă din municipiul Piatra Neamţ aflate în stare de nevoi, prin dezvoltarea şi consolidarea unui centru de servicii sociale specializate pentru asistenţă şi sprijin, în vederea asigurării unei vieţi active şi autonome pentru persoanele vârstnice, precum şi servicii de îngrijire pentru adulţii dependenţi. Astfel, sunt luate măsuri precum: lucrări de consolidare din punct de vedere structural, realizarea unui bazin de terapie prin apă, care ar grăbi vindecarea sau ameliorarea multor afecţiuni neuromotorii, realizarea unor vestiare pentru publicul utilizator al bazinelor de apă, lucrări de amenajare şi recompartimentare a spaţiilor existente. Proiectul a început în anul 2010 şi s-a finalizat la finele anului 2011, valoarea totală fiind de 762 mii euro.
 2. Echipamente pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, fondată în anul 2008 şi având ca membri asociaţi Judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Botoşani, Suceava şi Vaslui, a depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, proiectele:

4.1. ”Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” în cadrul căruia pentru judeţul Neamţ s-au achiziţionat 3 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, una de capacitate medie şi două de capacitate mărită, o autospecială pentru descarcerări grele şi o autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă - FRAP. Acestea au fost repartizate detaşamentelor de la Piatra Neamţ, Poiana Teiului, Roman şi Tîrgu Neamţ. Proiectul s-a finalizat în anul 2011, iar valoarea totală a acestuia a fost de 11 milioane de euro.

4.2. ”Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est” care a avut ca obiectiv pentru Judeţul Neamţ achiziţionarea unei autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 3 ambulanţe de prim ajutor, o ambulanţă de reanimare, o autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie şi una de capacitate mărită. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 20 de luni, începând cu luna aprilie 2010, iar valoarea totală a acestuia a fost de 8.085.881 euro.

 1. Proiecte ce au ca scop dezvoltarea turismului

5.1. ”Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montana înaltă - Masivul Ceahlău” este un proiect prin intermediul căruia s-a realizat amenajarea bazei de salvare şi refugiu montan de la Duruitoarea şi de pe Ocolaşul Mic, reparaţii şi reabilitarea termică a bazei Salvamont din Durău şi a celei de la Dochia, precum şi refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane din Masivul Ceahlău. Valoarea investiţiei a fost de 1.180.000 lei şi s-a realizat din fonduri ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

5.2. În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, Consiliul Judeţean Neamţ a depus în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, AJOFM Târgovişte, Primăria Piatra Neamţ, Centro Europeo per la Formazione ed Orientamento Professionale (C.E.F.O.P.), Provincia BAT (Barletta, Andria, Trani) şi PartNET (Asociaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă), proiectul intitulat ’’Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”. Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea integrării pe piaţa muncii aferentă sectorului turistic al şomerilor şi a altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin instrumente inovative. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul proiectului s-a realizat un studiu naţional de evaluare a evoluţiei ocupaţiilor, a cererii şi ofertei de forţă de muncă în industria turistică, ce oferă persoanelor interesate o imagine clară asupra oportunităţilor şi cerinţelor, un portal de acces la piaţa muncii intitulat ”Poarta virtuală spre un loc de muncă în industria turistică”, care conţine informaţii actualizate privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, un târg de locuri de muncă pentru industria turistică, precum şi un sistem de vouchere utilizat la formarea profesională pentru ocupare. Proiectul a fost implementat în perioada septembrie 2010 – august 2013, valoarea acestuia fiind de 4 milioane euro.

5.3. Consiliul Judeţean Neamţ, Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă - lider, Centrocoop - Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum, Asociaţia de Promovare a Dezvoltării Regionale şi Integrării Sociale, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi ”Consorzio Consulting” Italia au încheiat un acord de parteneriat pentru accesarea finanţării nerambursabile şi implementarea proiectului „MEŞTERUL TURISTIC – Integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local – alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”.

Acesta este finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 5, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Proiectul urmăreşte să sprijine creşterea gradului de ocupare al persoanelor fără un loc de muncă din mediul rural, cu abilităţi în domeniul meşteşugăresc, prin integrarea lor în activitatea turistică locală, valoarea totală a fost de 3.100.984 euro, iar perioada de implementare aprilie 2014 – decembrie 2015.

5.4. Patrimoniul natural şi cultural al Judeţului Neamţ este deosebit de bogat în elemente care pot fi exploatate în vederea dezvoltării turistice, este reprezentat prin numeroase monumente istorice, de arhitectură şi artă, edificii religioase, muzee şi case memoriale, arhitectură şi creaţie tehnică populară, manifestări populare tradiţionale, etnografie, importante instituţii culturale şi de ştiinţă, personalităţi locale. Pentru a-l transforma într-o destinaţie turistică de calitate conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene, Consiliul Judeţean Neamţ a depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice, un număr de 5 proiecte care au drept scop promovarea produselor turistice pe care le deţine Judeţul Neamţ. Acestea au fost implementate în perioada martie 2011 – iulie 2013, în prezent aflându-se în perioada de monitorizare:

- ”Campanie de promovare a turismului în judeţul Neamţ prin participări la târguri şi expoziţii naţionale”, cu o valoare de 193 mii euro;

-  ”Promovarea turismului ecumenic din Judeţul Neamţ”, cu o valoare de 242 mii euro;

- ”Promovarea ariilor naturale protejate din Judeţul Neamţ”, cu o valoare de 242 mii euro;

- ”Tradiţii şi artă populară în ţinutul Neamţ”, cu o valoare de 193 mii euro;

- ”Colecţii muzeale şi vestigii istorice în Judeţul Neamţ”, cu o valoare de 102 mii euro.

 1. Informatizarea administraţiei

6.1. Pentru crearea unui sistem informatic integrat care să pună la dispoziţia cetăţenilor/mediului de afaceri/instituţiilor subordonate/administraţiilor publice locale servicii on-line şi care să conducă la eficientizarea activităţilor interne, Consiliul Judeţean Neamţ a obţinut finanţare pentru proiectul ’’Sistem Informatic Integrat pentru Eficientizarea Comunicării cu Cetăţenii şi a Fluxurilor de Activităţi din Administraţia Publică Locală”, din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 3 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, DMI 3.2 - Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte furnizarea serviciilor publice ale Consiliului Judeţean Neamţ prin mijloace electronice, facilitarea accesului cetăţenilor, exponenţilor mediului de afaceri şi a instituţiilor administraţiei publice la serviciile publice furnizate de către Consiliul Judeţean Neamţ, creşterea gradului de informare a publicului şi a vizibilităţii activităţilor desfăşurate de către Consiliul Judeţean Neamţ, precum şi creşterea eficienţei furnizării de servicii publice şi a calităţii serviciilor publice oferite. Proiectul are o valoare de 1,3 milioane euro şi a fost finalizat în luna august 2011.

6.2. Sistem Informatic Integrat Pentru Gestionarea Activitaţii Şi Serviciilor De Administraţie Publică La Nivelul Regiunii Nord Din Judeţul Neamţ, proiect finanţat prin POS CCE DMI 3.2.1, este coordonat de Consiliul Judeţean Neamţ, cu următorii beneficiari şi cofinanţatori: Tîrgu Neamţ, Agapia, Bălţăteşti, Bodeşti, Brusturi, Crăcăoani, Drăgăneşti, Grumăzeşti, Tupilaţi, Petricani, Răuceşti, Ţibucani, Timişeşti, Urecheni, Vînători-Neamţ. Obiectivul proiectului îl constituie creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. Perioada de implementare a proiectului a fost decembrie 2013 – decembrie 2015, iar valoarea totală 925.463 euro.

VII. Proiecte ce au ca scop protecţia mediului

7.1. Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” – proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Obiectivele prioritare ale proiectului se referă la extinderea colectării deşeurilor reziduale (atât în mediul urban cât si în cel rural); extinderea colectării separate a deşeurilor reciclabile; implementarea compostării individuale la 50% din gospodăriile din mediul rural; închiderea depozitelor municipale neconforme din oraşele Bicaz, Roman, Tîrgu Neamţ; construirea a trei staţii de transfer în Cordun, Tîrgu Neamţ şi Taşca; construirea unei staţii de sortare în Cordun; construirea unui depozit judeţean conform, pentru deşeuri nepericuloase la Girov. Suprafaţa ocupată de depozitul de deşeuri va fi de 27 ha, iar durata de viaţă a acestuia este estimată la 21 de ani.

Durata de implementare proiectului este de 64 de luni, respectiv 24.02.2011 – 30.06.2016. Valoarea totală a proiectului este de 35.313.553 euro, iar de acest proiect vor beneficia toate unităţile administrativ teritoriale din Judeţul Neamţ.

7.2.Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” -  proiect cu finanţare din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu Axa I - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. Valoarea investiţiilor se ridică la 107.677.000 euro şi cuprinde lucrări în cele mai mari aglomerări umane din Judeţul Neamţ, respectiv: Piatra Neamţ, Roman, Tîrgu Neamţ, Bicaz, Roznov şi Săbăoani. Durata de implementare proiectului este de 34 de luni, începând cu luna martie 2011, proiectul find implementat de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ, operator regional în domeniul alimentării cu apă, al canalizării şi epurării şi care are ca acţionar majoritar Consiliul Judeţean Neamţ.

7.3. ’’Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – proiect ce constă în construcţia de platforme la nivelul comunelor pentru colectarea deşeurilor solide provenite de la animalele crescute în gospodăriile individuale şi, acolo unde există cerere, mici platforme de gunoi de grajd pentru gospodăriile individuale cu facilităţi de colectare a fracţiilor lichide. Proiectul prevede furnizarea de echipamente pentru colectarea, compostarea şi împrăştierea gunoiului compostat pe terenurile agricole, precum şi pubele pentru colectarea, separat de gunoiul de grajd, a deşeurilor menajere reciclabile. Implementarea acestuia a început în anul 2008, pentru 5 comune din judeţul Neamţ: Dumbrava Roşie, Bodeşti, Gherăeşti, Costişa şi Zăneşti. Acestea fac parte din categoria comunelor care au fost declarate ca având un risc mare de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane cu nitraţi proveniţi de la dejecţiile animaliere. Proiectul se derulează prin Ministerul Mediului, iar Consiliul Judeţean Neamţ şi consiliile locale ale unităţilor administrativ teritoriale implicate asigură cofinanţarea de 5% din valoarea proiectului şi colaborează cu Ministerul în vederea realizării acestui proiect. (finanţat din fonduri rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale). Valoarea totală a proiectului este de 50 mil. Euro, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este 52.236 euro, repartizată pe durata implementării proiectului (2010 - 2016).

7.4. În anul 2009, Ministerul Mediului a lansat Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, a cărui finanţare se realizează din Fondul pentru Mediu. Programul vizează îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea carbonului, refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului, refacerea echilibrului hidrologic, asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii, combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea deşertificării, protecţia solului, diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor, asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, naturali şi antropici, îmbunătăţirea aspectului peisagistic. Consiliul Judeţean Neamţ participă la acest Program împreună cu 10 localităţi din judeţul Neamţ, respectiv: municipiile Piatra Neamţ şi Roman şi comunele Răuceşti, Ţibucani, Brusturi, Dochia, Icuşeşti, Oniceni şi Valea Ursului. Suprafaţa totală a terenurilor agricole ce a fost împădurită este de 79,46 hectare, iar valoarea totală a proiectului este de 499.900 euro.

7.5. Planul Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Neamţ punctează importanţa naţională a varietăţii şi bogăţiei biodiversităţii, precum şi potenţialul turistic semnificativ din zonă. Această biodiversitate se exemplifică prin numărul mare de arii naturale protejate din judeţul Neamţ, ce includ integral un parc naţional (Parcul Naţional Ceahlău), un parc natural (Parcul Natural Vânători-Neamţ) şi trei lacuri (Lacurile Vaduri, Pângăraţi şi Cuejdel). Pentru conservarea biodiversităţii şi asigurarea unui management eficient al ariilor naturale, Consiliul Judeţean Neamţ a depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii, DMI 4.1. - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000, un număr de 3 proiecte prin care se urmăreşte elaborarea de studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere, ce au ca scop inventarierea, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare pentru ariile protejate, revizuirea/elaborarea şi avizarea planulurilor de management, un centru de vizitare la poalele Masivului Ceahlău, 5 puncte de informare şi 8 platforme de observare în jurul ariilor protejate, precum şi activităţi de conştientizare a populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în aceste arii:

 1. Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău - cu o valoare de 1,3 milioane euro – finalizat în decembrie 2015;
 2. Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi - cu o valoare de 211 mii euro – perioada de implementare 01.10.2010 – 30.06.2016;
 3. Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel - cu o valoare de 170 mii euro - finalizat în decembrie 2015;

VIII. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.1. - Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, Consiliul Judeţean Neamţ a depus proiectul intitulat ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat - corp A - al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”, proiect ce conţine lucrări de intervenţie pentru repararea elementelor structurale, reconsiderarea instalaţiilor interioare, electrice şi sanitare, lucrări de amenajare interioară, dotarea cu echipamente esenţiale necesare funcţionării, lucrări de reabilitare termică - sporirea confortului interior şi reducerea consumului de energie. Proiectul a fost finalizat în septembrie 2014, iar valoarea totală a acestuia a fost de 1 milion euro.

Article edited with the online WYSIWYG HTML editor. Subscribe for a HTML G membership to stop adding promotional messages to the documents.

HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: simona_maria_balint@yahoo.ro