|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

              Având în vedere faptul că, la nivelul Consiliului Județean Neamț, înregistrarea documentelor primite din afara instituției se face prin intermediul unui sistem electronic, pentru buna desfășurare a raporturilor cetățeni- autoritate publică este de recomandat ca orice înscris/document/act transmis instituției noastre să fie însoțit de o adresă de înaintare. În situația în care la adresa de înaintare se atașează diverse documente justificative, ar fi utilă enumerarea acestora în conținutul adresei.


Lista documentelor de interes public

 • Hotarârile cu caracter normativ emise de consiliul judetean ;
 • Dispozitiile cu caracter normativ emise de presedintele consiliului judetean;
 • Regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean;
 • Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al consiliului judetean;
 • Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
 • Contul anual de executie bugetara;
 • Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a judetului Neamt;
 • Documente si informatii privind încheierea si îndeplinirea prevederilor înscrise în parteneriatele de prietenie si colaborare
 • încheiate cu autoritati ale administratiei publice din strainatate, organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali;
 • Documente privind organizarea si derularea actiunilor prilejuite de evenimente deosebite din viata si istoria poporului român, de aniversare a unor personalitati sau cu ocazia vizitelor efectuate în judet de delegatii din tara si strainatate;
 • Documente privind încheierea de protocoale de colaborare si asociere cu consiliile local, cu institutiile publice judetene si cu agenti economici din tara;
 • Documente privind manifestarile cultural-artistice organizate în colaborare cu unitatile finantate de Consiliul Judetean;
 • Inventarul bunurilor aflate în domeniul public si privat al judetului Neamt;
 • Informari privind stadiul realizarii investitiilor proprii;
 • Centralizarea si evaluarea pagubelor produse de calamitati;
 • Documentatiile pentru organizarea procedurilor de achizitii publice;
 • Rezultatul procedurilor pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari;
 • Harti cuprinzând planuri urbanistic;
 • Încadrarea drumurilor din judetul Neamt;
 • Documente privind starea drumurilor judetene;
 • Rapoarte anuale de activitate ale presedintelui, vicepresedintilor si consilierilor judeteni;
 • Procese-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean;
 • Executia bugetara lunara, trimestriala sau anuala;
 • Programe de lucrari pe surse de finantare;
 • Documente si informatii utilizate la elaborarea P.U.G. dupa aprobarea acestuia;
 • Situatiile financiare trimestriale si anuale;
 • Evidenta gestionara a bunurilor din dotarea Consiliului Judetean;
 • Norme proprii privind exercitarea auditului public intern;
 • Cartea auditului public intern si codul de etica al auditorului public intern;
 • Asigurarea publicitatii privind concursurile organizate de Consiliul Judetean;
 • Declaratii de avere, de interese pentru functionarii publici si pentru consilierii judeteni;
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro